Årsmöte 25 apr 2016

Protokoll ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening tisdag 25 april 2016, Biohuset Mariefred

 

Närvarande:

Sven Albihn

Klas Olofsson

Nils Lindberg

Bo Kronqvist

Sten Albihn

Berndt Franzén

Håkan Ingårde

Anders Forslund

Kjell Nordling

 

 1. Föreningsstämman öppnades av Bo Kronqvist
 2. Stämman är behörigt utlyst med skriftlig inbjudan till alla medlemmar
 3. Till stämmans ordförande valdes Klas Olofsson
 4. Till stämmans sekreterare valdes Bo Kronqvist
 5. Val av två justeringsmän Berndt Franzén och Anders Forslund
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Se verksamhetsberättelsen nedan
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse 2015 (ekonomi) Faställande av balansräkning för 2015 Kassören gick igenom bokslutet på mötet. Se bokslutet nedan
 8. Revisorernas berättelse för 2015 Revisorn rekommenderade gokännande av bokslut
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet
 10. Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15 Vinsten överförs till 2016
 11. Bestämma antalet styrelseledamöter för 2016 Valberedningens förslag antogs så att antalet ledamöter inkl. ordförande blir 6 st plus 1 st suppleant
 12. Val av ordförande för föreningen för 2 år, se stadgar § 3 Till ordförande under 2 år valdes Terry Wyatt
 13. Val av styrelseledamöter för 2 år, se stadgar § 3 Nuvarande aktuella ledamöter är valda till 2017.
 14. Val av kassör för föreningen för 2 år, stadgar § 3 Nuvarande Klas Olofsson är vald till 2017
 15. Val av 1 st styrelse-suppleant för 2 år, stadgar § 3 Omval av Stefan Jonsson
 16. Val av 2 revisorer, stadgar § 6 Omval av Hans Fäldt och Magnus Fredriksson
 17. Val av 2 st valberedare för 1 år Omval av Sten Albihn och Berndt Franzén
 18. Fastställande av årsavgift för 2016, stadgar § 12 Stämman beslutade oförändrad avgift, dvs. 500 resp. 250 kr för hel resp. reducerad avgift. Vi behöver en stark kassa för att klara akuta och långsiktigt ökande reparationsbehov av ledningsskarvar, pumpar, m.m. framöver.

 1. Årlig översyn av arvode för ledamöter, beslutad på stämma 2013 Arvodesbelopp lämnas oförändrade för 2016. – Nils Lindberg och Anders Forslund delar på fast summa 6000 kr för normala  insatser vid uppstart och avstängning – 100 kr/tim vid extra insatser – Ingen transportersättning – Kassör och sekreterare var för sig 1000 kr/år – Ordinarie ledamöter kan ta ut fast arvode 500 kr/år – Ordinarie ledamöter är befriade från medlemsavgift – Ersättningsbelopp skall årligen ses över vid föreningsstämman
 2. Övriga frågor – Sekreteraren har sänt mötesförfrågan till Hammargärdet sjövattenförening för uppdatering av samarbetsavtalet – SUAB undervattensentrepenör har inkommit med offert på   25 000 kr + moms för att lyfta intagsröret i gästhamnen med dess ventilsil   för rensning, montera högre rustbädd för bottenfastsättningen för att   undvika igenslammning och ev. montera ögla för framtida enklare kranlyft. – Vi skall under 2016 försöka digitalisera ledningskartorna
 3. Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2016, stadgar § 3 Bo Kronqvist omvaldes som sekreterare. Förslag till vice ordförande får styrelsen arbeta med under året
 4. Avgående ordförande Sven Albihn avtackades med blommor och en stilig ordförandeklubba med ingravering för 40 års insatser i sjövattenföreningen
 5. Ordförande tackade och avslutade stämman för 2016

  

 

—————————————————-               ———————————–    —– Bo Kronqvist sekreterare                                               Klas Olofsson ordförande

 

 

——————————————————                    ————————————– Berndt Franzén justeringsman                                       Anders Forslund justeringsman

Verksamhetsberättelse 2015 Slottbrinkens sjövattenförening

 

Driftsläge

Säsongen startade vid vanliga tiden i början på maj.

 

Större arbeten

Ett längre avbrott kring 17-22 augusti orsakat av sönderrostad koppling på Överbyvägen. Endast manuell grävning var möjlig samt rätt reservdelar fanns inte utan fick beställas.

 

Möten

1 st styrelsemöte 21 april samt föreningsstämma 5 maj.

 

Aktuella avtal

Strängnäs kommun

– Nyttjanderättsavtal för nedgrävd teleledning från övre pumphus fram till Telia stolpe vid

Stallarholmsvägen. Avtalstid 5 år med 1 års uppsägning. Nuvarande period är 2012-2017.

– Arrendeavtal för mark för övre och nedre pumphus nu gällande period är 2013 – 2018

Hammargärdets sjövattenförening

– Samordning av reservdelsinköp och gemensam rör-svetsutrustning. Skriftligt avtal som

löper tillsvidare

Telia

– Hyresavtal för kopparledning mellan pumphusen    Ny avtal antogs under 2013

Sevab

– Elavtal för både nät och elhandel (avtalsform ”Strängnäs El”)

Länsförsäkringar

– Försäkringsavtal för maskin och egendom

 

Entrepenörer

– Roger Sjöö, schaktningsarbeten

– METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen

 

Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2015 var 143 st (samma som för 2014)

 

 

 

Styrelsen

Sven Albihn    Klas Olofsson   Kjell Nordling   Nils Lindberg   Terry Wyatt Anders Forslund  Bo Kronqvist


 

Förvaltningsberättelse 2015 Slottbrinkens sjövattenförening

 

BALANSRÄKNING
 

Ingående balans

 

86 025,44

Intäkter   68 517,00
Utgifter   48 616,75
Utgående balans 105 925,69
 

Tillgångar

Plusgirokonto 105 925,69
Summa tillgångar 105 925,69
 

Eget kapital

 

86 025,44

Årets resultat   19 900,25
Summa eget kapital 105 925,69
 

 

 

RESULTATRÄKNING

 

Intäkter

Medlemsavgifter   66 100,00
Övriga intäkter     2 417,00
Ränta            0,00
 

Summa intäkter

 

  68 517,00

 

 

Kostnader

Rep o material    3 634,00
Schakt    2 031,25
El  20 844,00
Tele  10 017,00
Försäkring    1 673,00
Ers. o arvoden    9 300,00
Diverse    1 117,50
Summa kostnader  48 616,75
 

Årets resultat

 

 19 900,25

 


Revisionsberättelse för 2015

Slottbrinkens sjövattenförening

 


Valberednings-läge inför årsmöte 2016

Se  föreningens stadgar

 

Punkt i agendan Ärende Nuvarande 2015 Förslag 2016 Note
11 Antal ledamöter (min 5 – max 7) 6 st + ordf. 5 st + ordf.
12 val av ordförande 2 år Sven Albihn Terry Wyatt
13 val av ledamot 2 år Klas Olofsson vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Nils Lindberg vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Kjell Nordling vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Bo Kronqvist vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Terry Wyatt vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Anders Forslund vald till 2017
13 val av ledamot 2 år
14 val av kassör 2 år Klas Olofsson vald till 2017
15 val av suppleant 2 år Stefan Jonsson omval
16 val av revisor 1 år Hans Fäldt omval
16 val av revisor 1 år Magnus Fredriksson omval
17 val av valberedning 1 år Sten Albihn omval
17 val av valberedning 1 år Bernt Franzen omval
21 styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3 vakant här behövs namn
21 styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3 Bo Kronqvist omval
14 styck kvartersmästare
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 fortsättning….. vakant

 

Styrelsen

Sven Albihn    Klas Olofsson   Kjell Nordling   Nils Lindberg   Terry Wyatt Anders Forslund  Bo Kronqvist


 

Förvaltningsberättelse 2015 Slottbrinkens sjövattenförening

 

BALANSRÄKNING
 

Ingående balans

 

86 025,44

Intäkter   68 517,00
Utgifter   48 616,75
Utgående balans 105 925,69
 

Tillgångar

Plusgirokonto 105 925,69
Summa tillgångar 105 925,69
 

Eget kapital

 

86 025,44

Årets resultat   19 900,25
Summa eget kapital 105 925,69
 

 

 

RESULTATRÄKNING

 

Intäkter

Medlemsavgifter   66 100,00
Övriga intäkter     2 417,00
Ränta            0,00
 

Summa intäkter

 

  68 517,00

 

 

Kostnader

Rep o material    3 634,00
Schakt    2 031,25
El  20 844,00
Tele  10 017,00
Försäkring    1 673,00
Ers. o arvoden    9 300,00
Diverse    1 117,50
Summa kostnader  48 616,75
 

Årets resultat

 

 19 900,25

 


Revisionsberättelse för 2015

Slottbrinkens sjövattenförening

 


Valberednings-läge inför årsmöte 2016

Se  föreningens stadgar

 

Punkt i agendan Ärende Nuvarande 2015 Förslag 2016 Note
11 Antal ledamöter (min 5 – max 7) 6 st + ordf. 5 st + ordf.
12 val av ordförande 2 år Sven Albihn Terry Wyatt
13 val av ledamot 2 år Klas Olofsson vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Nils Lindberg vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Kjell Nordling vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Bo Kronqvist vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Terry Wyatt vald till 2017
13 val av ledamot 2 år Anders Forslund vald till 2017
13 val av ledamot 2 år
14 val av kassör 2 år Klas Olofsson vald till 2017
15 val av suppleant 2 år Stefan Jonsson omval
16 val av revisor 1 år Hans Fäldt omval
16 val av revisor 1 år Magnus Fredriksson omval
17 val av valberedning 1 år Sten Albihn omval
17 val av valberedning 1 år Bernt Franzen omval
21 styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3 vakant här behövs namn
21 styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3 Bo Kronqvist omval
14 styck kvartersmästare
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 kvartersmästare vakant
§ 14 fortsättning….. vakant